Oletko joskus ajatellut, että markkinointistrategia on jotain niin mahtipontista ja juhlavaa, että teidän organisaatiossanne ei ole sellaiselle välitöntä tarvetta? Et ole yksin.

Aivelan teettämän kyselytutkimuksen mukaan lähes joka neljännellä pk-yrityksellä ei ole markkinointistrategiaa. Strategiasta voisi kuitenkin olla iso apu toiminnan tehostamisessa. Tästä artikkelista saat ajatuksia, miten strategia voisi auttaa markkinoinnin jokapäiväistä työtä ja mistä strategiatyö kannattaa aloittaa.

Mikä on markkinoinnin strategisen suunnittelun tila suomalaisissa pk-yrityksissä? Kiehtova kysymys, johon päätimme hakea vastauksia tutkimuksen kautta.

Teetimme tutkimusyhtiö Bilendillä sähköisen kyselytutkimuksen, johon vastasi vuodenvaihteessa 200 yrityspäättäjää eri puolelta Suomea 5–1000 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Vastaajat edustavat yrityksen ylintä johtoa, keskijohtoa, esihenkilöitä ja toimihenkilöitä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttia. Kaikki vastaajat ovat yrityksessään mukana tekemässä markkinointiin liittyviä päätöksiä

Strategia on työkalu, jonka avulla pärjää nopeasti muuttuvassa maailmassa

Kyselytulosten mukaan lähes neljäsosalla pk-yrityksistä (23 %) ei ole markkinointistrategiaa. Viestintä- ja sisältöstrategia uupuu useammalta kuin joka neljänneltä yritykseltä (26 %).

– Tämä on hieman yllättävää, onhan markkinointi elintärkeä toiminto, jonka avulla yrityksen on mahdollista pärjätä digiajan kiivaassa kilpailussa ja erottua muista samanlaisista toimijoista, Aivelan toimitusjohtaja Aino Pajukangas huomauttaa.

Strategian avulla yrityksessä voidaan tehdä tietoisia, perusteltuja valintoja nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Markkinointistrategian avulla yritys voisi ymmärtää kohderyhmiään

Selvitimme tilannetta myös niissä yrityksissä, joissa on markkinointistrategia. Tällaisten yritysten mielestä strategiasta on hyötyä koska sen avulla yrityksessä pystytään kohdistamaan resurssit tarkemmin. Tätä mieltä oli yli puolet (55,6 %) kyselyyn vastanneista.

Markkinointistrategian toiseksi tärkein hyöty yrityspäättäjien mielestä on, että sen ansiosta yritys ymmärtää paremmin kohderyhmiään. Tällä kannalla oli useampi kuin neljä kymmenestä (44,4 %) vastaajasta. Kolmanneksi merkittävin hyöty on se, että strategian ansiosta markkinointitoimenpiteiden suunnittelu on helpompaa.

– Olisi hyvä, että markkinointistrategian ympäriltä katoaisi mystiikka. Se on työkalu, jonka avulla voidaan tehostaa  markkinointia ja viestintää. Strategian avulla on mahdollista kohdistaa resurssit tarkoituksenmukaisella tavalla ja karsia turhaa työtä, Pajukangas sanoo.

Kun perusasiat on kerran mietitty, pyörää ei tarvitse keksiä joka kerta uudestaan.

Millainen on toimiva markkinointistrategia?

Vain suunnitelmallinen markkinointiviestintä tuottaa tuloksia. Vasta kun suunnittelu on hoidettu, kannattaa käynnistää toimenpiteet!

Toimiva markkinointistrategia vastaa esimerkiksi kysymyksiin:

  • mikä on yrityksenne ydinviesti – mitä haluatte sanoa
  • mitkä ovat yrityksenne sidosryhmät – kenelle puhutte
  • mitä kilpailijanne tekevät ja mitkä ovat kilpailuetunne
  • mitä haluatte markkinointiviestinnän toimenpiteillä saada aikaan ja
  • mikä on yhteinen tapanne toimia?

Useimmat yritykset määritelleet ydinviestin ja tavoitteet

Kyselytulosten mukaan yleisimmät asiat, joita pk-yritysten markkinointistrategioissa on linjattu, ovat ydinviesti sekä tavoitteet. Nämä ovat mukana lähes kaikkien yritysten markkinointistrategiassa (88,7 %). Sen sijaan esimerkiksi ostajapersoonat on määritellyt strategiassaan vain neljä kymmenestä yrityksestä (43 %).

– Tämä kertoo siitä, että moni yritys haluaa puhua kaikille, eikä sulkea ketään pois. Mutta jos puhut kaikille, voi käydä niin, että et kiinnosta ketään, Pajukangas sanoo.

Vain murto-osa pk-yrityksistä hakee julkista tukea strategiseen suunnitteluun

Valtio tarjoaa pk-yrityksille tukea strategiseen suunnitteluun, mutta vain murto-osa yrityksistä hyödyntää tukia.

Esimerkiksi ELY-keskukset tarjoavat pk-yrityksille konsultointia muun muassa markkinoinnin, tuottavuuden, digitalisoinnin tai johtamisen kehittämiseen. Suomessa on pk-yrityksiä 350 000, ja ELY-keskuksen kehittämispalveluita käytti viime vuonna noin 3000 yritystä.

Nyt on oikea aika investoida kehittämiseen

ELY-keskuksen kehittämispalvelun avulla pk-yritys voi saada käyttöönsä markkinointistrategian tai -suunnitelman erittäin kohtuullisin kustannuksin.

Konsultoinnin omavastuuosuus yritykselle on 325 euroa konsultointipäivää kohden.

– Konsultoinnin kustannus on toimintansa vakiinnuttaneelle yritykselle pieni, eikä palvelussa ole rajoituksia toimialan tai yhtiömuodon suhteen. Nyt taloussuhdanteen heikentyessä pk-yrityksissä tulisi pitää yllä uskoa tulevaan ja investoida toiminnan kehittämiseen. Jo koronapandemia osoitti, että ne yritykset, jotka keskittyvät kehittämään toimintaansa hiljaisina aikoina, pääsevät nopeimmin kiinni kasvuun, kun ajat paranevat, Pajukangas muistuttaa.

Aivela on yksi ELY-keskuksen valitsemista konsulteista, joka voi auttaa yritystäsi markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämisessä. Lue lisää täältä!

Myös liiketoimintastrategia uupuu vielä monelta

Kyselytulokset kertovat, että kaikenlainen strateginen suunnittelu on monessa pk-yrityksessä vielä harvinaista.

Kaikkiaan 13,5 prosenttia pk-yrityksistä toimii edelleen ilman liiketoimintastrategiaa.

– Näin 2020-luvulla jonkinlaisen strategian luulisi kuuluvan jo lähes jokaisen yrityksen työkalupakkiin – niin pienten kuin suurtenkin, Pajukangas hämmästelee.

– Epävarmuuden vallitessa vahva, ennakoiva strategia on pk-yritykselle tärkeä työkalu.  Juuri nyt olisi yrityksissä  aika keskittyä perusasioihin: luoda tai päivittää liiketoimintastretagia tai terottaa markkinointi- ja myyntistrategiaa tulevaa kasvua varten.

Suomalaiset PK-yritykset ovat haavoittuvassa asemassa globaalien kriisien alla, sillä useampi kuin joka kymmenes päättäjä ei ymmärrä yrityksensä strategian yhteyttä arkeen. Heikko ymmärrys johtuu viestintäongelmista. Joka kolmas on sitä mieltä, että strategiasta on heidän yrityksessään kommunikoitu liian vähän.

– Näissä vastauksissa on kaikuja menneen maailman johtamiskulttuurista. Pitkään monessa yrityksessä strategiatyöhön on osallistunut vain yrityksen ylin johto, eikä koko henkilöstön osaamista ole hyödynnetty yhteisten suuntaviivojen luomisessa. Maailma on kuitenkin muuttunut, eikä strategia enää ole jotain, jota kannattaisi säilyttää kassakaapissa. Jotta strategiasta olisi hyötyä, jokaisen yrityksessä työskentelevän pitäisi ymmärtää, mitä se tarkoittaa oman työn arjessa, Pajukangas toteaa.

Mitä seuraavaksi?

 

Kuuntele postauksen ääniversio: